คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการนำผลการให้บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ กิจกรรมยกระดับ สมรรถนะครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

26 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการนำผลการให้บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ กิจกรรมยกระดับสมรรถนะครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา